VI TØR Å TENKE STORT, MEN TAR ETT STEG OM GANGEN

Om oss

Bærekraft er mer enn bare energi og miljø. Det handler om hvordan vi ønsker å bidra til samfunnet.

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Bærekraftig utvikling skapes gjennom fokus på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold, i solidaritet med dagens og framtidens generasjoner.

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

VVS Norge støtter FNs bærekraftsmål. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og redusere klimaendringene innen 2030. Målene skal vise vei for medlemsland, virksomheter og sivilsamfunnet slik at alle kan bidra til at målene nås.

Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har VVS Norge valgt å prioritere de mål og delmål hvor vi har størst påvirkningsmulighet, men vi når dem ikke alene. VVS Norge og våre rørleggerbedrifter samarbeider derfor med hele verdikjeden for kunne nå FNs bærekraftsmål.

 

Dette er våre prioriterte bærekraftsmål: 

FNS bærekraftsmål.png

Åpenhetsloven i VVS Norge

VVS Norge ønsker Åpenhetsloven velkommen og tar forpliktelsene på alvor. Åpenhetsloven bidrar til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold - både hos oss, men også hos våre leverandører og samarbeidspartnere.  

VVS Norge har i kraft av sin posisjon og størrelse innenfor VVS bransjen et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Vi stiller krav til alle våre leverandører – både når det gjelder forretningsetikk, men også kvalitet og miljø.  Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Les mer om våre etiske retningslinjer her og forventninger til våre leverandører og samarbeidspartnere (Klikk her for å lese våre krav og forventninger) .

VVS Norge er en del av Mestergruppen. Se Mestergruppens redegjørelse av åpenhetsloven her. 

Slik er vårt bærekraftarbeid

VVS Norge ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette gjør vi bl. a. ved å sette fokus på samfunnsansvar og bærekraft i alle selskapene vi eier eller har eierinteresser i. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Sammen med samarbeidspartnere i hele verdikjeden har vi høye ambisjoner for vårt bærekraftsarbeid, og vi skal få det til sammen.

Målet med det strategiske bærekraftsarbeidet er at VVS Norge AS, som en ansvarlig aktør, skal bidra positivt for miljøet, kundene, samfunnet og markedsutviklingen. Arbeidet er ikke fullendt. Det vil videreutvikles i tråd med samfunnsutviklingen fremover. Dette gjør vi fordi vi har et ansvar, men også fordi vi tror de bedriftene som takler dagens bærekraftsutfordringer best, vil bli morgendagens vinnere.

Våre fokusområder

Dette er våre fokusområder for bærekraftsarbeidet. 

Styrke lokal konkurransekraft​

Vi skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet ved å styrke og fremme konkurransekraften til våre rørleggerbedrifter og gjennom dette bidra til å skape arbeidsplasser og et levende lokalsamfunn.

Inspirere til bærekraftige valg​

Vi skal inspirere kunder og forbrukere til bærekraftige valg gjennom å fremme miljøvennlige tjenester, løsninger og produkter.​

Lønnsom og bærekraftig verdikjede​

Vi skal samarbeide med hele verdikjeden, dele erfaringer og kompetanse og gjennom dette utvikle innovative og bærekraftige løsninger.

Fremme mangfoldig og trygg arbeidsplass

Vi skal fremme mangfoldig og trygg arbeidsplass og styrke faget gjennom fokus på kompetanseutvikling.

Styrke lokal konkurransekraft

Vår ambisjon​

Vi skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet ved å styrke og fremme medlemmenes konkurransekraft og gjennom dette skape arbeidsplasser i hele Norge. ​

Slik bidrar vi​

VVS Norge representerer over 200 rørleggerbedrifter i hele Norge. Våre lokale rørleggerbedrifter skaper både lærlingplasser og arbeidsplasser. Ved å ta inn lærlinger, bidrar vi til at ungdommer får fullført utdanningen sin, slik at de enklere vil kunne komme inn i et regulært arbeidsliv og utføre viktige samfunnsoppgaver.

Ved å være representert i distriktene er vi til stede lokalt. Vi tilbyr kunnskap og service der folk bor. Dette bidrar til et levende lokalsamfunn som skaper liv og ringvirkninger i distrikt Norge.

Våre ambisjoner i praksis

 • Butikker der folk bor
  VVS Norge har butikk konseptene Bademiljø og Comfort. Vi tilbyr kunnskap, produkter, tjenester og service der folk bor. Vi utvikler samtidig våre konsepter kontinuerlig slik at vi møter på  behovene til markedet og kunder.
 • Sysselsetting og arbeidsplasser
  VVS Norge er landsdekkende. Gjennom våre rørleggerbedrifter og lærlingeordninger tilbyr vi arbeidsplasser og lærlingeplasser i hele Norge.
 • Lokal verdiskapning
  VVS Norge tilrettelegger for vekst og lønnsomhet for våre rørleggerbutikker som igjen skaper lønnsomme jobber, innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunnet. Gjennom dette sørger vi for lokal verdiskapning og et levende distriktssamfunn.

Bærekraftige produkter og tjenester

​Vår ambisjon

Vi skal inspirere kunder og forbrukere til bærekraftige valg gjennom å fremme miljøvennlige tjenester og produkter.

Slik bidrar vi

Bærekraft innebærer blant annet at vi må ta hensyn til fremtidige generasjoner når vi som forbrukere kjøper varer og tjenester.

Bademiljøs 10-års-tetthetsgaranti på komplette bad garanterer at badet skal vare lenge. Garantibadet bygges med utvalgte kvalitetsprodukter som ved lange oppussingsintervaller bidrar til å minske både avfallsmengden og materialforbruket.

Flere av våre medlemmer leverer i dag BREEAM-sertifiserte og bærekraftige bygg. Våre bedrifter har vunnet og blitt nominert til nasjonale og internasjonale priser innen bærekraftige bygg.

Våre ambisjoner i praksis

 • Produktforlengelse
  Gjennom 10 års garantien bidrar vi med produktforlengelse. Samtidig har vi fokus på produktkvalitet, dette er noe vi samarbeider tett med våre leverandører på. 

 • Riktig avfallshåndtering
  Vi sørger for at gamle produkter som skiftes ut tas med av rørleggeren slik at avfallet blir riktig håndtert.

 • Redusere miljøpåvirkning
  Flere av våre rørleggerbedrifter  benytter seg av elbiler - dette bidrar til reduksjon av utslipp. Elbiler ved kundebesøk gjelder hovedsaklig bedrifter i storbyene.

Lønnsom og bærekraftig verdikjede

Vår ambisjon

Vi skal bidra til å utvikle en lønnsom og bærekraftig verdikjede med innovative løsninger sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører.

Slik bidrar vi

Alle våre produsenter, leverandører og samarbeidspartnere er en viktig del av verdikjeden til VVS Norge. De har stor påvirkning på våre produkter og tjenester. Som en VVS aktør med flere kjeder, er det vårt ansvar å gjøre det vi kan for at våre produkter er ansvarlig produsert.

VVS Norge har ambisjoner om en bærekraftig og lønnsom verdikjede. Det betyr at vi skal ta sosiale, etiske og miljømessige hensyn. Vi skal bidra til positiv utvikling for mennesker og miljø gjennom å stille tydelig krav og samarbeide med leverandørene.

Å levere på bærekraft krever samarbeid i hele verdikjeden, det er ikke noe som VVS Norge kan levere på egen hånd. Å etablere et godt, profesjonelt og tillitsfullt forhold med samarbeidspartnere er derfor nødvendig for å kunne levere produkter og tjenester som er i tråd med forventningene fra samfunnet og kunder. Våre kunder skal oppleve troverdighet i de produktene og tjenestene som selges og leveres fra VVS Norge og våre kjeder.

Våre ambisjoner i praksis

 • Etiske retningslinjer
  Vi vil være bevisst vårt sosiale ansvar, og jobber ut fra målet om å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. Vi har fokus på ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Etiske retningslinjer er derfor med i alle våre samarbeidsavtaler. 

  Les mer om våre etiske retningslinjer her: Etiske retningslinjer_Mestergruppen.pdf

 • Miljø og avfallshåndtering
  Vi bidrar til å redusere belastningene på klima og miljø gjennom fokus på avfallshåndtering. Flere av våre bedrifter er miljøfyrtårn sertifisert, samtidig tilrettelegger vi for at flere kan bli sertifiserte.

 • Klimautslipp
  Vi bidrar til å redusere klimautslipp gjennom å tilrettelegge for digitale møter og kurs, som digitale befaringer. 

 • Dialog og samarbeid
  Vi skal ha tett dialog og samarbeid med hele verdikjeden, organisasjoner og andre partnere for å utvikle løsninger og tjenester som kan gjøre vår virksomhet, våre tjenester og produkter mer bærekraftig og i tråd med forventninger fra samfunnet og kundene. Vi skal dele vår kunnskap og våre erfaringer. 

 • Premissgiver og kravstiller
  Vi skal være en tydelig premissgiver og kravstiller , samtidig skal vi oppmuntre våre leverandører og samarbeidspartnere til å bidra til omstillingsprosessen mot en mer bærekraftig og grønnere verden.

Mangfold og trygg arbeidsplass

Vår ambisjon

Vi skal fremme mangfold, bidra til trygge arbeidsplasser og styrke faget gjennom fokus på kompetanseutvikling.

Slik bidrar vi

Menneskene er den vikgiste ressursen i VVS Norge og hos våre rørleggerbedrifter. Vi skal være en ansvarlig og inkluderende arbeidsgiver som skal gi alle like muligheter på tvers av kjønn, etnisitet og bakgrunn.

Som en stor aktør innen VVS-bransjen har vi et ansvar for å bidra med å styrke og utvikle faget. Samtidig skal vi være en ansvarlig og motiverende arbeidsgiver.  VVS Norge har derfor etablert et eget akademi som legger til rette for at ansatte kontinuerlig utvikler seg for fremtidens krav og forventninger. Vi har kurs og studieprogrammer tilpasset alle nivåer i organisasjonen. Vi trener på kultur, konsept, drift, ledelse og fag. Vårt mål er at akademiet er førstevalget når en ansatt eller leder ønsker å utvikle seg.

Gjennom våre rørleggerbedrifter tilbyr vi arbeidsplasser og lærlingplasser til faglærte i hele Norge. Vi samarbeider tett med opplærlingskontorene samtidig som vi også har egne lærling-programmer, en arena for å dele erfaringer og fag. Vårt mål er å inspirere og løfte frem unge rørlegger og gjennom dette inspirere til at flere velger yrkesfag. Vi ønsker at alle våre rørleggere skal vise stolthet over eget yrke og fag!

Våre ambisjoner i praksis

 • Inkluderende og rettferdig
  Vi skal gi alle en mulighet uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Vi fremmer mangfold og kvinner gjennom blant annet medlemskap av Ingeborg nettverket.

 • Ansvarlig og motiverende
  VVS Norge og våre rørleggerbedrifter skal være en ansvarlig og motiverende arbeidsgiver. Sentralt i dette står rekruttering, trening og utvikling, kommunikasjon og kulturbygging.

 • Mulighet for alle
  Alle ansatte hos våre rørleggerbedrifter får mulighet for utvikling gjennom VVS Norge Akademiet, en arena for læring, utvikling og nettverksbygging.  Et av våre mål er å utdanne og utvikle bransjen dyktigste fagfolk, ikke minst skape stolthet over eget fag.

 • Lokal bidragsyter og sysselsetting
  Våre rørleggerbedrifter er selvstendige næringsdrivende. Flere bidrar til gode formål i lokalsamfunnet enten ved å rekruttere lærlinger eller støtte idrettslag og/eller kultur. Gjennom vår tilstedeværelse i distriktene bidrar vi til økt sysselsetting og et levende lokalsamfunn.